Print this page
Friday, 30 September 2016 16:40

คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการใหม่ประจำปี พ.ศ. 2559 Featured

ภาควิชาฟิสิกส์ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ปัจจุบันและอดีตคณาจารย์ในภาควิชาฯ ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ชื่อ-นามสกุลวันที่เริ่มตำแหน่งวิชาการใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด 7 กรกฎาคม 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ 25 กันยายน 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ โฮดัค 24 กรกฎาคม 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เกียรติกมลชัย 28 ตุลาคม 2557
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-นามสกุลวันที่เริ่มตำแหน่งวิชาการใหม่
อาจารย์ พรเจริญ ผโลทัยดำเกิง 25 พฤศภาคม 2558
อาจารย์ อำนาจ สาธานนท์ 25 พฤษภาคม 2558