80yrPhysLogo long
80yrPhysLogo_small
abshead

HONORABLE ALUMNI

abshead

HONORABLE ALUMNI

CHULALONGKORN UNIVERSITY
EXCELENT ALUMNI AWARDS


ho_alumni01

พ.ศ.๒๕๕๗

รศ.สมชาย ทยานยง

 

 ผลงานดีเด่น

รศ.สมชาย ทยานยง

ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น
๒๕๐๕ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๔ สร้างระบบการลงทะเบียนให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๑ ผู้อำนายการสถาบันบริการคอมพิวเตอร์
๒๕๒๑ ประธานกรรมการประมวลผลกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ ๘
๒๕๒๒ ผู้จ้ดวางระบบคอมพิวเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๓ ผู้เชี่ยวชาญ UNDP ประเมินการจัดสร้างระบบข้อมูลของสำนักงานสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๕๒๔ ประธานอนุกรรมการ EMIS ของ ASEAN
๒๕๒๔ ประธานอนุกรรมการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
๒๕๒๕ ผู้เชี่ยวชาญจัดวางระบบคอมพิวเตอร์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
๒๕๒๖ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๖ กรรมการบริหารงานศูนย์สารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๒๙ กรรมการระบบสารสนเทศด้านการศีกษาของศูนย์พัฒนาศึกษาอาเซียนของสภาการศึกษา
๒๕๓๑ ที่ปรึกษาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๒๕๓๒ ที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน
๒๕๓๒ ที่ปรึกษาจัดวางระบบคอมพิวเตอร์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
๒๕๓๔ ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ยูนิกซ์ (CUUC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๔ ที่ปรึกษาระบบ MIS ให้กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
๒๕๓๗ นักวิเคราะห์ระบบ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การเคหะแห่งชาติ
๒๕๔๐ โครงการเพือศึกษาและออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร
๒๕๕๗ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ho_alumni11

พ.ศ.๒๕๕๔

พล.อ.อ. ศ.เกียรติคุณ พิเนต ศุกรวรรณ

 ผลงานดีเด่น

พล.อ.อ. ศ.เกียรติคุณ พิเนต ศุกรวรรณ

ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น
๒๕๑๒ อาจารย์กองวิชาวิทยาศาสตร์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
๒๕๒๘ ฝ่ายเสนาธิการ โรงเรียนนายเรืออากาศ
๒๕๓๑ รองศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
๒๕๓๒ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ กองวิชาวิทยาศาสตร์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
๒๕๓๓ รักษาราชการ รองผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
๒๕๓๔ ศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ (อัตรานาวาอากาศเอก)
๒๕๔๒ ที่ปรึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
๒๕๔๔ คณะกรรมการติดตามและประสารงานตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๒๕๔๘ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พลอากาศโท)
๒๕๔๔ คณะกรรมการติดตามและประสารงานตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (บ้านพิษณุโลก)(ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
๒๕๕๐ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมการศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
๒๕๕๐ คณะทำงานทางเทคนิคและศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
๒๕๕๑ คณะอนุกรรมการประสารงานด้านการวางแผนการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
๒๕๕๑ ประธานคณะทำงานด้านการสำรวจและคัดเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
  อนุกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอก และโรงไฟฟ้าบ้านหินกรูด
  เลขานุการคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โครงการทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี(บูรภาวิถี)
  คณะทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ โครงการสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ประธานกองทุนฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ho_alumni10

พ.ศ.๒๕๕๓

รศ.ดร.อนันตสิน เตชะกำพุช

 

 ผลงานดีเด่น

รศ.ดร.อนันตสิน เตชะกำพุช

ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น
๒๕๒๖ เป็นรองศาสตราจารย์
๒๕๔๓ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
  งานวิจัยสาขาพอลิเมอร์นำไฟฟ้าและการประยุกต์
  ได้รับทุนสิ่งประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ ในวารสารระดับนานาชาติ
  กรรมการออกข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
  โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.)เพื่อนส่งนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกในระดับนานาชาติ
  เป็นกรรมการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.)เพื่อประเมินโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
  ทำงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
  เป็นบรรณาธิการหนังสือฟิสิกส์ 1 ของคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์

ho_alumni09

พ.ศ.๒๕๔๕

รศ.ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ

 

 ผลงานดีเด่น

รศ.ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ

ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น
๒๕๓๕ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเลเซอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
๒๕๒๒ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๒๕๔๓ รางวัลนักวิจัยดีเลิศ โครงการวิจัยรักษามะเร็งด้วยเลเซอร์ จากกระทรวงกลาโหม
๒๕๔๑ รางวัลที่ 2 ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประเภททั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องเตาอุณหภูมิสูงแบบเหนี่ยวนำด้วยความถี่สูงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
๒๕๓๙ รางวัลที่ 2 ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประเภททั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง เครื่องแกะสลักด้วยเลเซอร์
๒๕๓๕ รางวัลที่ 3 ผลงานคิดค้นและสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเรื่อง การสร้างเครื่องสปัตเตอริงแบบแมกนิตรอนรูปทรงกระบอก
๒๕๓๒ รางวัลที่ 3 ผลงานคิดค้นและสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยช์แก่ประเทศชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
  ฮีเลี่ยม - นีออนเลเซอร์
  คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์กำลังสูง สำหรับงานศัลยกรรมทางการแพทย์
  เครื่องเลเซอร์แกะสลัก
  ระบบนีโอดีเมียมแย๊กเลเซอร์ และการประยุกต์ใช้งาน
  ระบบเออร์เบียมแย๊กเลเซอร์ และการประยุกต์ใช้งาน
  เคลือบกระจกแว่นตา เพื่อป้องกันการสะท้อนแสง
  เคลือบกระจกอาคาร เพื่อสะท้อนความร้อน สำหรับการประหยัดพลังงานในอาคาร
  เคลือบผิวแข็งด้วย ไททาเนียมไนไตรด์ โบรอนไนไตรด์ และอลูมิเนียมออกไซด์
  พัฒนาเตาไฟฟ้าอุณภมูิสูง สำหรับการเผาพลอย
  พัฒนาเตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง แบบปรับบรรยากาศได้ สำหรับการเผาพลอย
  พัฒนาเตาอุณหภูมิสูง แบบเหนี่ยวนำด้วยความถี่สูง สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
  การศึกษาวิเคราะห์สมบัติของทองผสม เงินผสม และทองแดงผสม ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

ho_alumni08

พ.ศ.๒๕๔๓

รศ.ดร.พิทูร ตรีวิจิตรเกษม

 

 ผลงานดีเด่น

รศ.ดร.พิทูร ตรีวิจิตรเกษม

ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น
๒๕๔๓ ประธานกรรมการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรมจำกัด(มหาชน)
๒๕๒๖ รองประธานเครือทานตะวัน บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด
๒๕๓๕ กรรมการบริหาร บริษัท ซันทาวเวอร์ส จำกัด
๒๕๔๘ นายกกิติมศักดิ์และประธานที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย(TBIA)
๒๕๔๔ รองประธานและกรรมการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออกฯ)
๒๕๔๓ กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
๒๕๔๙ ประธานพัฒนาหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
๒๕๕๑ ประธานกรรมการ จัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คณะกรรมการวิชาการคณะที่ ๑๐๓๑)
๒๕๕๐ ประธานกรรมการ จัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดพลาสติกสำหรับดูดอาหาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คณะกรรมการวิชาการคณะที่ ๔๘๑)
๒๕๕๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๕๑ คณะทำงานภาคประชาชนฯมหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๕๑ ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๕๐ กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๒๕๕๒ ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
๒๕๕๐ กรรมการ(ผู้ก่อตั้ง)กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๒๕๔๔ กรรมการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๖ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส(Follow Member)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO)
๒๕๔๙ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
๒๕๔๕ กรรมการที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม ศูนย์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๓ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๑ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๕ รองศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๕๑ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลาสติกชีวภาพในงาน 2nd Bioplastics Markets ที่นครเซี่ยงไฮ้
๒๕๕๑ ได้รับเชิญเป้นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิงานสัมนา "การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ" สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๒๕๕๒ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิงานการจัดประชุมวิชาการประจำปี (NSTDA Annual Conference:NAC2009) ในหัวข้อ "Action Plan on Promotion of Green Chemicals and Polymers in Thailand" ของ MTEC
๒๕๕๒ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิงาน Bio-Plastics Asia 2009, The Asia Business Forum
๒๕๔๒ ที่ปรึกษา และรองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มพลาสติก)
๒๕๓๓ กรรมการพันธกิจการศึกษา สภาคริสจักรในประเทศไทย
๒๕๔๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
๒๕๔๐ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ๓๓๕๐ โรตารีสากล
๒๕๓๘ นายกสโมสรโรตารีสีลมภาค ๓๓๕๐ โรตารีสากล
๒๕๔๕ ที่ปรึกษา และกรรมการบริหาร สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สมาชิก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  สมาชิก สมาคมฟิสิกส์ไทย

ho_alumni07

พ.ศ.๒๕๔๒

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

 

 ผลงานดีเด่น

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น
๒๕๒๑ กรรมการและเลขานุการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๕๒๖ ประธานศูนย์ฝึกอบรมประภาคารปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒๕๒๘ กรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์กองแผนงาน ทบวงมหาวิทยาลัย
๒๕๒๙ กรรมการเลขาธิการ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
๒๕๒๙ รองประธานมูลนิธิแม่บ้านอาสา
๒๕๒๙ กรรมการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
๒๕๓๐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
๒๕๓๐ กรรมการมูลนิธิ C.C.F.
๒๕๓๐ กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
๒๕๓๓ กรรมการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
๒๕๓๖ กรรมการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท)
๒๕๓๗ กรรมการคณะศึกษา "การศึกษาไทยยุคโลกาภิวัตน์" (กสิกรไทย)
๒๕๓๘ กรรมการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๕๓๘ นายกประจำสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
๒๕๓๘ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา
๒๕๓๙ กรรมการบริหารบริษัท อิมพีเรียลแมนเนจเม้นท์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
๒๕๓๙ ประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย
๒๕๔๒ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา

ho_alumni06

พ.ศ.๒๕๔๐

รศ.ดร.วิจิตร เส็งหะพันธุ์

 

 ผลงานดีเด่น

รศ.ดร.วิจิตร เส็งหะพันธุ์

ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น
อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๔ สร้างระบบการลงทะเบียนให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๑ ผู้อำนายการสถาบันบริการคอมพิวเตอร์
๒๕๒๑ ประธานกรรมการประมวลผลกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ ๘
๒๕๒๒ ผู้จ้ดวางระบบคอมพิวเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๓ ผู้เชี่ยวชาญ UNDP ประเมินการจัดสร้างระบบข้อมูลของสำนักงานสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๕๒๔ ประธานอนุกรรมการ EMIS ของ ASEAN
๒๕๒๔ ประธานอนุกรรมการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
๒๕๒๕ ผู้เชี่ยวชาญจัดวางระบบคอมพิวเตอร์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
๒๕๒๖ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๖ กรรมการบริหารงานศูนย์สารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๒๙ กรรมการระบบสารสนเทศด้านการศีกษาของศูนย์พัฒนาศึกษาอาเซียนของสภาการศึกษา
๒๕๓๑ ที่ปรึกษาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๒๕๓๒ ที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน
๒๕๓๒ ที่ปรึกษาจัดวางระบบคอมพิวเตอร์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
๒๕๓๔ ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ยูนิกซ์ (CUUC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๔ ที่ปรึกษาระบบ MIS ให้กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
๒๕๓๗ นักวิเคราะห์ระบบ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การเคหะแห่งชาติ
๒๕๔๐ โครงการเพือศึกษาและออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร
๒๕๔๕ โครงการจัดทำแผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

ho_alumni05

พ.ศ.๒๕๓๘

รศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน

 

 ผลงานดีเด่น

รศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน

ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น
๒๕๒๙ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒๕๒๘ รองผู้อำนวยการสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๙ หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ho_alumni04

พ.ศ.๒๕๓๗

รศ.สมลักณ์ อุทัยเฉลิม

 

 ผลงานดีเด่น

รศ.สมลักณ์ อุทัยเฉลิม

ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น
อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๔ สร้างระบบการลงทะเบียนให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๑ ผู้อำนายการสถาบันบริการคอมพิวเตอร์
๒๕๒๑ ประธานกรรมการประมวลผลกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ ๘
๒๕๒๒ ผู้จ้ดวางระบบคอมพิวเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๓ ผู้เชี่ยวชาญ UNDP ประเมินการจัดสร้างระบบข้อมูลของสำนักงานสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๕๒๔ ประธานอนุกรรมการ EMIS ของ ASEAN
๒๕๒๔ ประธานอนุกรรมการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
๒๕๒๕ ผู้เชี่ยวชาญจัดวางระบบคอมพิวเตอร์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
๒๕๒๖ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๖ กรรมการบริหารงานศูนย์สารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

ho_alumni03

พ.ศ.๒๕๓๕

ดร.กอปร กฤตยากีรณ

 

 ผลงานดีเด่น

ดร.กอปร กฤตยากีรณ

ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ครม. อานันท์2)
ประธานคณะกรรมการเพื่อการเตรียมการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานนิวเคลียร์ (NPIPC)
ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริหารคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สภาวิจัย)
ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์
ประธานกรรมการโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อสตรีวิทยาศาสตร์ไทยของ บริษัทลอลีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

ho_alumni02

พ.ศ.๒๕๓๑

ศ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต

 

 ผลงานดีเด่น

ศ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต

ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น
๒๕๒๕ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาฟิสิกส์
๒๕๒๙ รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
๒๕๐๗ หัวหน้าหน่วยวิจัยฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ(SPRL)ภาควิชาฟิสิกส์
๒๕๓๐ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
  นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย
  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์วิชาฟิสิกส์
  ได้รับรางวัลรัชดาภิเษกสมโภชประเภทประเภทผลงานวิจัยดีเด่น จากจุฬาลงกรณ์
  รางวัลวิจัยดีเด่นของสภาวิจัยแห่งชาติ
physbridge
ADDRESS:
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
Department of Physics, Faculty of Science, Chulalongkorn University
254 Phyathai Road, Patumwan, Bangkok Thailand. 10330
CONTACT US:
โทรศัพท์:  02-218-7550
โทรสาร:    02-253-1150
 
TEL: +(66)2-218-7550
FAX: +(66)2-253-1150
FOLLOW US: