80yrPhysLogo long
80yrPhysLogo_small
abshead

GRADUATE STUDIES

abshead

GRADUATE STUDIES

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือเทียบเท่า และ
2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เกณฑ์ภาษาอังกฤษ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปี
 • หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 รหัสหลักสูตร 4705 (จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว)
  โครงสร้างหลักสูตร
   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
   จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน - หน่วยกิต
   จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 39 หน่วยกิต
 • หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 รหัสหลักสูตร 4706
  โครงสร้างหลักสูตร
   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
   จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
   จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

  รายละเอียดเพิ่มเติม

   - หลักสูตรปรับปรุง 2561 (หลักสูตร 2561) สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561-2565
   - หลักสูตรปรับปรุง 2566 (หลักสูตร 2566) สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิต
   - สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาเกียรตินิยม หรือเทียบเท่า แลคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
   - มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เกณฑ์ภาษาอังกฤษ)
  2. สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต
   - สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือเทียบเท่า และ
   - คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไปหรือ
   - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
   - มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เกณฑ์ภาษาอังกฤษ)
 • ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต ทั้งนี้ ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

  โครงสร้างหลักสูตร

  แบบที่ 1.1 แบบที่ 1.2 แบบที่ 2.1 แบบที่ 2.2
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 72 48 72
  จำนวนหน่วยกิตรายวิชารวม - - 12 24
  - รายวิชาบังคับ - - - 15
  - รายวิชาเลือก - - 12 9
  จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 72 36 48

   หมายเหตุ นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชา 2304894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
   ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น S/U ทั้งนี้นิสิตต้องได้รับสัญลักษณ์ S ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา
  แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต) รหัสหลักสูตร 3465
  แบบ 1.2 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิต) รหัสหลักสูตร 3466
  แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต) รหัสหลักสูตร 3467
  แบบ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิต) รหัสหลักสุตร 3468

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  • - หลักสูตรปรับปรุง 2561 (หลักสูตร 2561) สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561-2565)
   - หลักสูตรปรับปรุง 2566 (หลักสูตร 2566) สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
  physbridge
  ADDRESS:
  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   
  Department of Physics, Faculty of Science, Chulalongkorn University
  254 Phyathai Road, Patumwan, Bangkok Thailand. 10330
  CONTACT US:
  โทรศัพท์:  02-218-7550
  โทรสาร:    02-253-1150
   
  TEL: +(66)2-218-7550
  FAX: +(66)2-253-1150
  FOLLOW US: