80yrPhysLogo long
80yrPhysLogo_small
abshead

UNDERGRADUATE STUDIES

abshead

UNDERGRADUATE STUDIES

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันภาควิชาฯ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 2 โปรแกรม คือ
  • โปรแกรมปกติ
    นิสิตสามารถเลือกเส้นทางการศึกษาได้ 2 แบบ คือ แบบเอกเดี่ยวและแบบเอก-โท นิสิตที่เลือกเรียนแบบเอกเดี่ยวต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกสาขาเฉพาะรายวิชาฟิสิกส์เท่านั้น โดยตลอดหลักสูตรมีหน่วยกิตรวม 143 หน่วยกิต ในขณะที่นิสิตที่เลือกเรียนแบบเอก-โทสามารถเลือกเรียนรายวิชาในสาขาโทอื่น โดยตลอดหลักสูตรมีหน่วยกิตรวม 146 หน่วยกิต
  • โปรแกรมเกียรตินิยม
    นิสิตต้องศึกษารวมตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตในโปรแกรมนี้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและทำวิจัยในเรื่องที่ตนสนใจนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน นิสิตสามารถสมัครเข้าโปรแกรมนี้ได้ในชั้นปีที่ 2 โดยต้องผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 นิสิตจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน พร้อมกับได้รับทุนเพื่อทำวิจัยโครงการวิจัยในชั้นปีที่ 4 และทุนการศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาลัย


เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) ฉบับย่อ Link:คลิก
physbridge
ADDRESS:
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
Department of Physics, Faculty of Science, Chulalongkorn University
254 Phyathai Road, Patumwan, Bangkok Thailand. 10330
CONTACT US:
โทรศัพท์:  02-218-7550
โทรสาร:    02-253-1150
 
TEL: +(66)2-218-7550
FAX: +(66)2-253-1150
FOLLOW US: